รายวิชา ศ 41101 ศิลปะ 1 ชั้น ม.4

รายวิชา ศ 41101 ศิลปะ 1 ชั้น ม.4

เนื้อหาวิชา

1.ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
2.หลักการผสมวงดนตรีไทย
3.หลักการขับร้องและการบรรเลงดนตรี
4.ปฏิบัติการขับร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรีอย่างง่าย
5.วิธีการใช้เครื่องดนตรีไทย และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี
6.หลักการฟังความไพเราะของบทเพลง
7.หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบและความไพเราะของผลงานดนตรี
8.การวิเคราะห์องค์ประกอบของผลงานดนตรีตามหลักการทางดนตรี
9.ยุคสมัยและวิวัฒนาการของดนตรีไทย
10.คุณค่าในดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
11.การสืบทอดดนตรีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนานาชาติ

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ